Mobil 070-325 42 63
  Box 184 * 931 22 Skellefteå * SWEDEN
Startsida Aktuell författare Skyltfönstret Förlaget Länkar till förlagets författare


Antal: 0
Total: SEK 0.00


Sök i katalogen:

 

  


   
  Åter till forumet 2020.07.05 - 19:22
 Måndag, 16 maj 2011 11:19 | skrivet av: Göran Lundin
Privatisera inte folkbiblioteken!
Nacka kommun har fått för sig att man ska lägga ut kommunbiblioteket på entreprenad, dvs i praktiken privatisera det. Det blir bara stolligare och stolligare. Vi på Ord&visor kan bara instämma i Sveriges Författarförbunds skrivelse, se nedan!

Öppet brev till Sveriges kommuner

Kulturnämnden eller motsvarande, samt berörda tjänstemän.

Planerna att lägga ut driften av folkbiblioteken i Nacka kommun har mötts av omfattande protester. Kommuninvånare ur alla grupper och politiska läger oroar sig för konsekvenserna av att privatisera en verksamhet som man i grunden uppfattar som opartisk, baserad på mångfald och kvalitet och skyddad från kommersiella avvägningar och vinstintressen.

Sveriges Författarförbund organiserar praktiskt taget alla yrkesverksamma författare och översättare i Sverige. Våra medlemmar har ett nära och djupt förhållande till landets alla bibliotek. Vi är många som vittnar om bibliotekens roll inte bara för våra egna litterära upptäcktsresor, utan också för litteraturen och läsandet i bred bemärkelse.

Bibliotekens omvittnade stöd från den breda allmänheten bygger på ett unikt förtroende för verksamheten. Biblioteken utgör ett komplement till marknadens och medias kortsiktighet och brist på fördjupning. Biblioteken fungerar också som en öppen mötesplats, kanske den enda, för människor i olika åldrar, från olika kulturer och med olika sociala bakgrunder. Biblioteken skapar kort sagt tillit till samhället.

Sveriges Författarförbund ser det svenska offentliga biblioteksväsendet som ett demokratiskt fundament och en grundstomme i den svenska kulturpolitiken.

Den självklara konsekvensen av denna folkbibliotekens roll och värdegrund är att verksamheten bedrivs i offentlig regi. Därigenom säkras medborgarnas inflytande över styrelsen av biblioteken. Och därigenom kan biblioteken samverka i de starka nätverk som Sveriges offentliga bibliotek utgör och som ger användarna direkt tillgång till landets samtliga biblioteksresurser.

Vi oroar oss för att det finns kommunledningar som är beredda att riskera bibliotekens samhälleliga grundval till förmån för konkurrens och vinstintressen som man tror skall göra biblioteksverksamheten effektivare och bättre. Det visar på en mycket förenklad och kortsiktig syn på bibliotekens roll och möjligheter i samhället och bäddar för mycket negativa konsekvenser. Konkurrens är raka motsatsen till bibliotekens grundval: samordning, samverkan och öppenhet.

Vi vill peka på ett antal konsekvenser som kan bli följden om kommunen släpper ifrån sig sitt ansvar för driften av sitt lokala bibliotek:

- medborgarnas inflytande över biblioteken minskar genom att kommunen till viss del förlorar möjligheten att styra och kontrollera verksamheten;

– bibliotekens professionella kompetens urholkas;

– samverkan biblioteken emellan, både lokalt och nationellt, riskerar att försvagas och helt försvinna;

– långsiktigheten och kontinuiteten i verksamheten undermineras;

– offentlighetsprincipen och meddelarrätten är inte längre självklara;

- kravet på korrekt och fortlöpande statistik åsidosätts;

- inriktningen på att bidra till ungas lärande nedprioriteras;

- bredden i litteraturutbudet minskar med svåra följder för all den litteratur som inte tillhör den mest efterfrågade, t.ex. den kvalitetslitteratur som ofta mindre förlag står för samt för såväl svenska som utländska klassiker.

Vi vill starkt uppmana er att slå vakt om ert ansvar både för driften och utvecklingen av det kommunala biblioteksväsendet och att ni i det arbetet utgår från UNESCOs Folkbiblioteksmanifest som bland annat stadgar:

”Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar.”

Vi vill också passa på att tipsa om Författarförbundets bibliotekspolicy som ni kan hämta på vår hemsida (www.sff.info) eller beställa genom vårt kansli.

Mot bakgrund av ovanstående skulle vi i Sveriges Författarförbund vilja veta hur ni i er kommun ställer er till folkbibliotekens framtid och drift. Vi ser fram emot att ta del av era tankar, idéer och planer.

Med vänliga hälsningar /

Mats Söderlund, ordförande Sveriges Författarförbund

Jan Ristarp, ordförande Sveriges Författarförbunds biblioteksråd